Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2781 TCHQ/GSQL

 Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục nhận được văn bản số 107/CV-KQ ngày 08/07/2005 của Công ty TNHH Kinh Quốc về việc xuất khẩu Đá, Sỏi nhân tạo, theo trình bày của Công ty thì Đá, Sỏi của Công ty đã được tinh chế, đánh bóng, phân loại, đã xuất khẩu sang Đài Loan từ 2002 đến nay, nhưng nhân viên hải quan cửa khẩu yêu cầu doanh nghiệp phải có chứng thư giám định là hàng đã qua chế biến mới được làm thủ tục xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/04/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2005 yêu cầu Hải quan các địa phương chỉ làm thủ tục hải quan cho khoáng sản xuất khẩu nếu các hợp đồng xuất khẩu khoáng sản được ký hợp pháp theo quy định của pháp luật và khoáng sản xuất khẩu đạt tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-BCN ngày 27/04/2001 của Bộ Công nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 13 Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02 của Bộ công nghiệp và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, chỉ đạo hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa, theo thẩm quyền để làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản theo đúng quy định. Trường hợp cần phải trưng cầu giám định thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP; Điểm C2 Mục 8 phần I bản quy định kèm Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC; Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ ngày 19/9/2003. Kết quả giám định được áp dụng với các lô hàng tương tự, tránh phí tổn cho doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Kinh Quốc
- Lưu VT, GS (2b). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An