Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3448 TCHQ-GSQL
về việc vướng mắc thực hiện thông tư số 02 về xk khoáng sản

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Ngày 14/4/2006 Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 02/2006/TT-BCN về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, qua thời gian thực hiện đã phát sinh vướng mắc, nội dung cụ thể như sau:

1/ Tại khoản a, điểm 1, phần II Thông tư số 02/2006/TT-BCN quy định điều kiện khoáng sản được phép xuất khẩu phải được khai thác từ các mỏ không nằm trong quy hoạch và cân đối phục vụ cho chế biến trong nước.

Tại Điểm 2, phần II Thông tư số 02/2006/TT-BCN quy định điều kiện doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản.

Đề nghị Bộ Công nghiệp cần có hướng dẫn, vì trong thực tế khi làm thủ tục tại cửa khẩu cơ quan Hải quan không thể biết được nguồn gốc của khoáng sản được khai thác ở đâu, và loại khoáng sản nào đã cân đối phục vụ cho chế biến trong nước, cũng như không thể xác định các điều kiện được phép xuất khẩu khoáng sản của doanh nghiệp.

2/ Tại điểm 6 phần II Thông tư số 02/2006/TT-BCN có quy định: Trường hợp khoáng sản đã qua phân loại, tuyển rửa và chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư này hoặc đối với chủng loại khoáng sản chưa được nêu trong Danh mục, Bộ Công nghiệp (đối với khoáng sản rắn và phi kim loại) và Bộ Xây dựng (đối với khoáng sản vật liệu xây dựng) có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Hiện đã có doanh nghiệp xuất khẩu các loại khoáng sản thuộc dạng này, nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, để sớm có hướng dẫn, tránh ách tắc đối với khoáng sản khi làm thủ tục xuất khẩu.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu