Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 655TCHQ/GSQL
V/v: xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty lương thực Cao Lạng
(số 3 Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn)

 

Tổng cục nhận được văn bản số 01 KS/CV ngày 21/2/2005 của Công ty Lương thực Cao Lạng đề nghị xuất khẩu tinh quặng chì, kẽm sun fun, đã qua chế biến, và đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-BTC ngày 27/04/2001 của Bộ Công nghiệp, Tổng cục có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức nghiên cứu kỹ Thông tư số 02 nêu trên của Bộ Công nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để thực hiện thống nhất và nghiêm túc. Nếu không rõ phải báo cáo ngay Tổng cục để có chỉ đạo, trường hợp có yêu cầu gì thì phải có Phiếu yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại công văn 2719/TCHQ/GSQL ngày 15/6/2004 và Quyết định 517/TCHQ/TCCB ngày 17/6/2004 của Tổng cục, không được gây ách tắc cho doanh nghiệp.

Trường hợp lô hàng của Xí nghiệp khoáng sản nêu tại văn bản số 01 KS/CV, nếu đúng như doanh nghiệp trình bày thì giải quyết thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có cơ sở xác định tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Hải quanĐiều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT , GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An