Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73687/CT-TTHT
V/v kê khai thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 13 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; MST: 3502236798-003)

Trả lời công văn số 01/CJFS ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội về kê khai thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về sáp nhập doanh nghiệp như sau:

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

…”

- Căn cứ Khoản 2, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Thực hiện hướng dẫn tại Điểm 6 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế quy định một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT:

“…

- Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập (Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH CJ Food Việt Nam) thì Công ty kê khai vào chỉ tiêu số 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn