Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6870/VPCP-NN
V/v báo cáo của Chính phủ về giải quyết tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi và trung du

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3802/BNN-KTHT ngày 8 tháng 6 năm 2020, ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 2381/BQP-PC ngày 06 tháng 7 năm 2020), Công an (Công văn số 2302/BCA-ANNĐ ngày 07 tháng 7 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4401/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09 tháng 7 năm 2020), Ngoại giao (Công văn số 2332/BNG-TCQT ngày 10 tháng 7 năm 2020), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3953/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 7 năm 2020), Tài chính (Công văn số 9149/BTC-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2020), ý kiến của các cơ quan: Ủy ban Dân tộc (Công văn số 810/UBDT-CSDT ngày 08 tháng 7 năm 2020), Ban Tôn giáo Chính phủ (Công văn số 522/BC-TGCP ngày 08 tháng 7 năm 2020) về xây dựng báo cáo của Chính phủ đối với lĩnh vực dân tộc theo Đề cương số 18 kèm theo kế hoạch số 518/KH-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với bố cục và nội dung của Dự thảo.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu ý kiến các Bộ liên quan tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện dự thảo đảm bảo đánh giá đúng, đầy đủ các kết quả, khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra hệ thống đồng bộ các giải pháp hữu hiệu. Rà soát tên của dự thảo Báo cáo để phù hợp với nội dung nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3683/VPCP-QHĐP ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội; rà soát kỹ nội dung Báo cáo trước khi ký đảm bảo đầy đủ, chính xác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục