Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2048/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả xử lý tình trạng phá rừng và rà soát dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk.

 

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 09/BC-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016), ý kiến của Ủy ban Dân tộc (văn bản số 118/UBDT-ĐPI ngày 03 tháng 02 năm 2016), các Bộ: Công an (văn bản số 248/BCA-TCAN ngày 04 tháng 02 năm 2016), Tài chính (văn bản số 1718/BTC-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 995/BQP-TM ngày 29 tháng 01 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 844/BNN-TCLN ngày 01 tháng 02 năm 2016) về việc kết quả xử lý tình trạng phá rừng và rà soát dân cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo kết quả xử lý tình trạng phá rừng và rà soát dân cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức kiểm Điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc quản lý hộ khẩu, quản lý rừng và đất rừng nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng và di dân tự do trên địa bàn theo trong thời gian qua; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Về một số kiến nghị, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk có số dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé sau thời Điểm 30 tháng 4 năm 2011, khẩn trương có kế hoạch làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8476/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015;

- Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét, rà soát biên chế Kiểm lâm hiện có trên địa bàn huyện Mường Nhé và có biện pháp giải quyết phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định;

- Về kinh phí trồng lại diện tích rừng bị phá (Khoảng 1160 ha): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định hiện hành;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; đồng thời sớm xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8476/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.I, V.III, NC, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b)Tn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục