Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/BKHĐT-KTNN
V/v thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do cấp bách

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại thông báo số 14/TB-VPCP ngày 08/01/2019 về kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Báo cáo đánh giá tổng thể và toàn diện về thực trạng di dân, di dân tự do hiện nay trên địa bàn tỉnh, các vấn đề thách thức đặt ra và cấp bách cần giải quyết đảm bảo việc bố trí đất ở, đất sản xuất và hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế, trường học, các dịch vụ an sinh xã hội) ổn định cuộc sống người dân.

2. Dự kiến danh mục dự án đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí tại Thông báo số 14/TB-VPCP cần thực hiện khẩn cấp năm 2019 và năm 2020; Các dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025 như biểu kèm theo.

Báo cáo của địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (email: vuktnn@mpi.gov.vn) trước ngày 28/2/2019 để tổng hợp theo chỉ đạo tại Thông báo số 14/TB-VPCP./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, KTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Tỉnh:…………

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Quyết định đầu tư

Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018

Dự kiến bố trí 2019-2020

Đề nghị bổ sung

Ghi chú: (ghi rõ cụ thể nguồn vốn khác đã và dự kiến bố trí thực hiện dự án)

Số Quyết định , ngày tháng năm phê duyệt/ điều chỉnh

Tổng mức

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW

Vốn khác

NSTW

Vốn khác

NSTW

Vốn khác

NSTW

Vốn khác

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DỰ ÁN CẤP BÁCH GIAI ĐOẠN 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại rõ theo đối tượng di dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại rõ theo đối tượng di dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Vốn khác: đề nghị ghi rõ vốn khác thuộc nguồn vốn nào (ghi vào phần ghi chú)