Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8316/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

 

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk.

 

Về báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5517/BC-BNN-TCLN ngày 30 tháng 6 năm 2016, ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Bắc (văn bản số 205-CV/BCĐTB ngày 25 tháng 7 năm 2016), Ủy ban Dân tộc (văn bản số 707/UBDT-CSDT ngày 26 tháng 7 năm 2016), các Bộ: Tài chính (văn bản số 10966/BTC-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6235/BKHĐT-KTNN ngày 11 tháng 8 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2730/LĐTBXH-VPQGGN ngày 20 tháng 7 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3172/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016) về báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

2. Về các kiến nghị cụ thể như sau:

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Bắc và giải quyết vấn đề dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tỉnh có dân di cư đến địa bàn huyện Mường Nhé có phương án đón, bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống cho số hộ dân của địa phương đã di cư đến huyện Mường Nhé thời điểm sau ngày 30 tháng 4 năm 2011; đồng thời, có giải pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng dân di cư tự do từ các địa phương khác đến địa bàn huyện Mường Nhé.

- Đồng ý chủ trương xây dựng Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững huyện Mường Nhé thuộc Chương trình mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016-2020. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên rà soát nội dung, quy mô và đối tượng áp dụng các chính sách hiện hành (Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo phù hợp với thực tế, tránh chồng chéo với các đề án, dự án đang thực hiện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên căn cứ Luật đầu tư công và các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định điều chỉnh Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phát triển cây dược liệu phù hợp với điều kiện gây trồng và giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Mường Nhé để tạo việc làm và thu nhập ổn định, lâu dài cho người dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: CA, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục