Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8837/VPCP-KTN
V/v giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3648/BNN-KTHT  ngày 08 tháng 12 năm 2008) về việc báo cáo tình hình và biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn, không để tiếp diễn tình trạng dân di cư tự do; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để giải quyết số hộ dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk theo đúng nội dung Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ vốn cho tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh vùng Tây Nguyên thực hiện đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do: trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh vùng Tây Nguyên sử dụng số vốn đã được giao cho tỉnh trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 để đầu tư các dự án. Trong quá trình thực hiện nếu thiếu vốn, căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn đầu tư cho các tỉnh thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Nguyên, Tây Bắc;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (5). Lĩnh 42

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ