Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6400/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7433/VPCP-ĐMDN ngày 20/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Thông tư này không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu.

Đối với vấn đề của Quý Bệnh viện, do Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chưa áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần nên Quý Bệnh viện có thể xem xét, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình thông thường hoặc tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 7433/VPCP-ĐMDN ngày 20/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương