Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6397/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần hạ tầng CMC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7388/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Công ty cổ phần hạ tầng CMC. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của Quý Công ty, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo nguyên tắc nêu trên. Theo đó, trường hợp tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT quy định nhà thầu chỉ cần có cam kết về chất lượng và mức phạt sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nếu trong E-HSDT của nhà thầu có cam kết này nhưng nội dung trong cam kết (cụ thể là mức phạt, tỷ lệ phạt...) chưa phù hợp với yêu cầu của E-HSMT thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ trong quá trình đánh giá hoặc thương thảo hợp đồng (nếu nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng).

Trường hợp tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT quy định nhà thầu phải có cam kết về chất lượng và mức phạt (bao gồm cả tỷ lệ phạt theo yêu cầu với mức tối thiểu) thì việc nhà thầu đề xuất tỷ lệ phạt trong E-HSDT thấp hơn yêu cầu của E-HSMT được đánh giá là không đáp ứng đối với nội dung này về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại và không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 7388/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Tòa nhà CMC, số 11, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương