Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5716/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Diệp Chi.
(Thôn Trúc Khê xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được 2 Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số NDC-02, NDC-03 ngày 27/8/2019 kèm mẫu của Công ty TNHH Ngọc Diệp Chi (Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

Theo các quy định dẫn trên thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin chưa phù hợp, chưa đầy đủ, cụ thể:

- Căn cứ khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số có trách nhiệm “Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng”. Theo đó, thời gian nộp hồ sơ đề nghị XĐTMS và thời gian dự kiến nhập khẩu khai báo tại điểm 16b của đơn (Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2019) chưa phù hợp.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số để Công ty hoàn thiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Huyền) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương