Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5717/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Dương OSS.
(Lô LE4, đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 01-OSS/2019 ngày 23/08/2019 của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Dương OSS đối với mặt hàng: Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)ˮ.

Đối chiếu với quy định nêu trên, đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của công ty chưa đúng theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Hồ sơ không bao gồm tài liệu kỹ thuật, đồng thời chưa điền đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Cụ thể: đơn đề nghị xác định trước không đánh dấu tại điểm 17 (Mẫu hàng hóa), điểm 19 (Tài liệu kỹ thuật), điểm 20 (Chứng thư giám định), điểm 21 (Tài liệu có liên quan), điểm 24 (Mã số đề nghị), điểm 25 (Cơ sở đề nghị). Thông tin tại điểm 7,8 chưa phù hợp do chưa nêu được tên gọi (điểm 7) và ký, mã hiệu hàng hóa (điểm 8).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số để Công ty hoàn thiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Huyền) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương