Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5715/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam.
(Số 7, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số: 001.2019/IMP.FMV ngày 29/8/2019 và 002.2019/IMP.FMV ngày 29/8/2019 của Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam (Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty chưa điền đầy đủ và đúng các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Ví dụ: Đơn đề nghị xác định trước không mô tả đúng, đầy đủ tại điểm 10 (thành phần, cấu tạo, công thức hóa học), điểm 11 (chi tiết cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng), điểm 12 (không có hàm lượng tính trên trọng lượng), điểm 13 (thông số kỹ thuật), điểm 14 (không có quy trình sản xuất), điểm 15 (chi tiết công dụng theo thiết kế), điểm 16 (mục b)...

Do đó, Tổng cục Hải quan gửi trả các Đơn đề nghị xác định trước mã số để Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương