Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5591/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV RELATS Việt Nam.
(Đ/c: Lô số 18, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số RLVN-2019-01 ngày 15/8/2019 của Công ty TNHH MTV RELATS Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng có tên thương mại là: Ống dây bằng băng vải Polyester dệt tự đóng phục vụ cho mục đích kỹ thuật. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa phù hợp và chưa đầy đủ. Cụ thể:

- Công ty sử dụng mẫu Đơn đề nghị xác định trước mã số chưa phù hợp. Đề nghị Công ty sử dụng Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Tại các điểm 20, 21 (Điểm D): Công ty chưa điền thông tin.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên (kèm mẫu), để Công ty TNHH MTV RELATS Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TTXNK (Thủy - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương