Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6634/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
(Tầng 2, Số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền số ngày 08/10/2019 kèm theo công văn số 53/NAG/2019 ngày 09/10/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa cho mặt hàng “Điều khiển thông minh máy điều hòa không khí bằng giọng nói”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC đồng thời chưa điền đầy đủ thông tin làm cơ sở xác định mã số. Cụ thể đơn đề nghị chưa điền điểm 8 mục B “Ký, mã hiệu, chủng loại” và các điểm 10, 12, 14, 15, 16 mục C “Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số”.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số nói trên. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên, trong đó đơn đề nghị phải được điền đầy đủ chi tiết tại tất cả các mục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hoàng) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương