Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Spefood Việt Nam.
(Số NO18-LK18-30, Khu đất dịch vụ Dọc Bún 2, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số số 2808/spefood ngày 28/8/2019 đối với mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang” của Công ty TNHH Spefood Việt Nam (Công ty). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2019; Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)ˮ.

Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đủ điều kiện do không có tài liệu kỹ thuật kèm theo và mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC , cụ thể: điểm 8, 12, 13 mục C không điền đầy đủ thông tin.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Spefood Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương