Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5634/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại HHC
(Đ/c: Số nhà 26, Đường Kinh Bắc 46, Khu Niềm Xá, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/HHC và 02/HHC ngày 28/08/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại HHC đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là “Tấm nhựa FR4”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/06/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số của các trường hợp trên chưa thực hiện theo mẫu 01/XĐTMS/TXNK tại Phụ lục III thay thế Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT-BTC (Ban hành kèm Thông tư s 39/2018/TT-BTC).

Cụ thể điểm 8 “Ký, mã hiệu, chủng loại” Mục B, điểm 10 “Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học”, điểm 11 “Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng”, điểm 12 “Hàm lượng tính trên trọng lượng”, điểm 13 “Thông số kỹ thuật”, điểm 14 “Quy trình sản xuất” Mục C chưa có thông tin.

Hơn nữa, đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại điểm 1.b do tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ không đủ thông tin để phân loại hàng hóa (điểm 19 Mục D của Đơn đề nghị).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại HHC biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Đ. Hằng) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương