Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5256/TXNK-CST
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1711/HQĐT-NV ngày 22/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 02 lô hàng máy móc, thiết bị sản xuất thức ăn gia súc và thủy sản của Chi nhánh Công ty TNHH Guyomarc’h Đồng Tháp. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 14131/BTC-CST trả lời vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH Guyomarc’h Đồng Tháp. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 14131/BTC-CST nêu trên.

(Đính kèm công văn số 14131/BTC-CST ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính).

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT,CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng