Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 6016/CTTNI-TTKT2 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

….

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thngười lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh rà soát đảm bảo chính xác các khoản chi cho cá nhân và chi chung cho tập thể để áp dụng đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
-
Website TCT;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh