Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/TCT-DNNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - chi nhánh Công ty TNHH đầu tư y tế Việt Cường
(397 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố
Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3421/CV ngày 31/03/2021 của Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - chi nhánh Công ty TNHH đầu tư y tế Việt Cường về việc xác định khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 345/TCT-DNNCN ngày 03/02/2021 trả lời đơn vị. Đề nghị Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - chi nhánh Công ty TNHH đầu tư y tế Việt Cường liên hệ Cục thuế thành phố Cần Thơ đđược hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - chi nhánh Công ty TNHH đầu tư y tế Việt Cường được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục thuế TP. Cần Th
ơ
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh