Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4203/BXD-QLN
V/v: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8682/SXD-QLN&CS ngày 31/7/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với căn hộ số 26C lầu 3 cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 63 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời tại điểm d khoản 1 Điều 57a của Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở cũng đã quy định: đối với trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này mà khi ký hợp đồng thuê nhà ở, cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở đó.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định nêu trên để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 8682/SXD- QLN&CS của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 4203/BXD-QLN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Mạnh Khởi
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản