Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/BXD-QLN
V/v: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1533/SXD-QLNTTBĐS ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung công văn

Theo nội dung công văn số 1533/SXD-QLNTTBĐS của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thì trên địa bàn tỉnh có trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được UBND tỉnh phê duyệt giá bán theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, do chưa đủ khả năng tài chính nên người thuê không mua nhà ở. Đến nay, các trường hợp này đề nghị được mua nhà ở đang thuê (đây là các nhà ở riêng lẻ thông thường, không thuộc trường hợp có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường).

2. Ý kiến Bộ Xây dựng

Về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ không có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá bán trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì đối với trường hợp người thuê không mua nhà ở theo giá đã được phê duyệt và nay đề nghị được mua nhà ở đang thuê thì thực hiện giải quyết bán nhà ở này theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (không phân biệt trường hợp có thay đổi hay không có thay đổi về giá đất so với giá đất tại thời điểm phê duyệt giá trước đây).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 1533/SXD-QLNTTBĐS ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Cà Mau để thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh