Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/BXD-QLN
V/v: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5574/SXD-QLN&CS ngày 26/4/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì các căn nhà phụ trong các khu nhà chung cư nêu tại công văn số 5574/SXD-QLN&CS đã được bố trí cho các hộ dân để ở (đa số được bố trí từ sau năm 1975). Hiện nay các hộ đang sử dụng độc lập, khép kín và cũng đã được Nhà nước ký hợp đồng thuê để ở theo quy định về cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Như vậy, các trường hợp nêu trên cũng thuộc diện được giải quyết theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; nếu các hộ gia đình đang thuê có nhu cầu mua nhà ở này thì Sở Xây dựng căn cứ vào Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về công văn số 5574/SXD-QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh