Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02 /BXD-QLN
V/v quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 13478/SXD-QLN&CS ngày 26/10/2015 và công văn số 14259/SXD-QLN&CS ngày 09/11/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và điều kiện, loại nhà ở thuộc diện không được bán thì Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để bổ sung quy định cụ thể vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở.

Vì vậy, trong khi chờ Thông tư được ban hành, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh