Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/BXD-QLN
V/v: quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7767/SXD-QLN ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc ký kết hợp đồng thuê nhà ở đối với trường hợp người có tên trong quyết định văn bản phân phối, bố trí nhà ở nhưng đã chết, nay con của người thuê nhà xin được ký hợp đồng thuê nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm c và d Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ các trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở có hợp đồng hoặc có quyết định văn bản phân phối, bố trí nhà ở nhưng không có tên trong hợp đồng hoặc trong quyết định, văn bản phân phối bố trí và nhà ở không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Nghị định số 99/2015/NĐ- CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 7767/SXD- QLN của Sở Xây dựng Hà Nội, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- CT Nguyễn Trọng Ninh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Quang Hưng