Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc xác định TGHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9554/HQHP-TXNK ngày 18/7/2018 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng các điều kiện sau: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

- Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bọ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với các chứng từ, tài liệu tại hồ sơ nhập khẩu do Công ty cung cấp để thực hiện kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Linh-03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn