Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1055/HQLS-TXNK ngày 10/5/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị cung cấp nguồn thông tin giá của mặt hàng quặng sắt, hàm lượng Fe>=54%, cỡ hạt <=15% cm xuất khẩu để làm cơ sở tham vấn giá với doanh nghiệp và xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn