Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4015/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1408/SXD-KT,HT ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác Làm và thả rọ đá. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) được quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Theo đó, mức hao phí đá hộc để xếp vào rọ trong định mức các công tác Làm và thả rọ đá (trên cạn, dưới nước) đối với loại rọ (2x1x1)m là 1,6m3/rọ; loại rọ (2x1x0,5)m là 0,8 m3/rọ; loại rọ (1x1x1)m là 0,8 m3/rọ. Định mức hao phí đá hộc của công tác Làm và thả rọ đá được xác định căn cứ theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 10335: 2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật; trong đó hao phí vật liệu đá hộc được xác định dựa trên đặc điểm độ rỗng của đá hộc được xếp trong rọ; đáp ứng độ chặt không nhỏ hơn 60% như tiêu chuẩn quy định và đã tính toán lớp đá nhô cao hơn miệng rọ để dự phòng lún tự nhiên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La nghiên cứu và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên