Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3309/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty TNHH Sao Th Hà Tĩnh.
(Đ/c: T dân phố Hồng Sơn, P. Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Tổng cục Thuế nhận được Đơn phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh (Mã số 13293 và 20200506.0008) bng hình thức gửi phản ánh qua mạng máy tính về khu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên xuất khẩu. Về vấn đ này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp của Công ty TNHH Sao Th Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2791/TCT-CS ngày 12/7/2019, công văn s 4438/TCT-CS ngày 31/10/2019 và công văn số 5140/TCT-CS ngày 10/12/2019 trả lời Công ty.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(3b)

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân