Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3063/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vị trí xác nhận số lượng thực nhập trên giấy phép CITES

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện ghi thông tin xác nhận số lượng thực nhập tại ô số 14 của giấy phép CITES (ghi thêm chú thích “thực nhập” bên cạnh cụm từ “số lượng thực xuất”).

2. Về ký tên, đóng dấu tại ô số 15

Sau khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan (đối với luồng vàng), kiểm tra thực tế hàng hóa (đối với luồng đỏ), nếu kết quả kiểm tra phù hợp với thông tin trên Giấy phép, công chức hải quan xác nhận các thông tin trên ô số 15 của Giấy phép Cites; ký tên, đóng dấu công chức trên ô “Signature/chữ ký” và trình Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu công chức tại ô “Official stamp and title/Chức danh và đóng dấu”.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành