Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4500/CTQNI-TTKT5 ngày 04/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty cổ phần mặt trời Vân Đồn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng, ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5580/TCT- KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT- KK nêu trên.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải