Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3242/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với gạo ủy thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được 513/CT-TTKT2 ngày 24/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với gạo ủy thác xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5, Điều 9, Điều 11, Điều 14, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ khai báo hải quan đối với hàng xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung công văn số 513/CT-TTKT2 ngày 24/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang có phát sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu không đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải