Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3519/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.
(Đ/c: xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được Đơn phản ánh kiến nghị (mã số 201912.19.0005) bằng hình thức gửi phản ánh qua mạng máy tính của Công ty cổ phần cảng Chân Mây về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, Bộ Tài chính đã có công văn số 5559/BTC-TCT ngày 8/5/2020 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(3b)

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân