Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2992/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy xới đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 589/HQLS-TXNK ngày 11/03/2020 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại máy xới đất. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Căn cứ Chú giải pháp lý 2 Chương 87;

Tham khảo Chú giải chi tiết của Tổ chức Hải quan thế giới đối với nhóm 87.01, nhóm 84.32; Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới đối với việc phân loại các mặt hàng xe tự hành, tự cấp lực, điều khiển bằng tay;

Các mặt hàng có tên khai báo “Máy xới đất mini cầm tay dùng trong làm vườn ...” tại tờ khai số 103084955961/A11 ngày 02/01/2020 của Công ty TNHH Nông nghiệp Đại Dương có kết quả phân tích số 84/KĐ6-NV ngày 18/02/2020 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 6- Cục Kiểm định Hải quan được phân loại như sau:

- Động cơ sử dụng nhiên liệu xăng/diezel (công suất từ 2,5kw-7,0kw) lắp trên khung có càng lái và hệ thống điều khiển, chuyển động từ động cơ qua hộp truyền động (hộp số) hệ thống bánh răng/ qua bộ truyền đai tới hộp số và qua bộ truyền xích tới một trục dẫn động tiết diện lục lăng để lắp hai bánh xới hoặc các bộ phận khác (như bánh hơi, bánh lồng, bánh tạo luống...) thuộc nhóm 87.01, mã số 8701.10.11.

- Hai bánh xới của máy xới đất từ dưới lên, có lắp các lưỡi xới các thanh ngang hoạt động theo cơ chế quay tròn xới đất từ dưới lên, được làm bằng thép không gỉ, đường kính bánh xới 350mm” thuộc nhóm 84.32, mã số 8432.29.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương