Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy xới đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Tân Phát.
(Km 2+500, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/TP2021 ngày 25/02/2021 của Công ty CP Tập đoàn Tân Phát (Công ty) (do Bộ Tài Chính chuyển) về vướng mắc phân loại máy xới đất dùng trong nông nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khai báo mã số hàng hóa của Công ty

Tra cứu cơ sở dữ liệu nhập khẩu của cơ quan Hải quan cho thấy từ năm 2016 đến năm 2020 Công ty nhập khẩu nhiều loại máy xới đất có model khác nhau tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan Lạng Sơn và khi nhập khẩu mặt hàng máy xới đất Công ty thực hiện khai báo theo mã số 8432.29.00 hoặc 8701.10.11. Do vậy, việc Công ty phản ánh từ trước tới nay khai báo vào một mã HS là không chính xác.

2. Về việc phân loại máy xới đất

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài Chính, Chú giải 2 Chương 87, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 84.32, nhóm 87.01, tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới, trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại công văn số 7986/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2016 của Tổng cục Hải quan;

Ngày 18/01/2021 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 247/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại các loại mặt hàng máy xới đất khác nhau, đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn số 247/TCHQ-TXNK đthực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn Tân Phát biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (BTC), Vụ Pháp chế (BTC) (để biết);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương