Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2991/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy xới đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát. (Đ/c: P.1904, tòa M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội);

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3012/CV-2019-HP ngày 30/12/2019 của Công ty sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát (Công ty) và công văn số 334/HQLS-TXNK ngày 18/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại mặt hàng máy xới đất. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Chú giải pháp lý 2 Chương 87;

Tham khảo Chú giải chi tiết của Tổ chức Hải quan thế giới đối với nhóm 87.01, nhóm 84.32; Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới đối với việc phân loại các mặt hàng xe tự hành, tự cấp lực, điều khiển bằng tay;

Mặt hàng có tên khai báo “Máy xới đất cầm tay không có bánh lốp dùng trong nông nghiệp...” tại tờ khai số 102937426104/A11 ngày 19/10/2019; theo kết quả phân tích số 583/KĐ6-NV ngày 11/11/2019, văn bản bổ sung số 4/KĐ6-NV ngày 25/02/2020, số 05/KĐ6-NV ngày 07/01/2020 của Chi cục Kiểm định Hải quan 6- Cục Kiểm định Hải quan thì mặt hàng được phân loại như sau:

- Động cơ sử dụng nhiên liệu xăng, công suất động cơ 5,2kw lắp trên khung có càng lái và hệ thống điều khiển, chuyển động từ động cơ qua hộp truyền động (hộp số) bằng hệ thống bánh răng xuống một trục dẫn động để lắp bánh xới hoặc các bộ phận khác (trục dẫn động có cấu tạo tiết diện ngang hình lục giác và có hai lỗ chốt ngang định vị, để có thể thay thế, tháo lắp nhanh các bộ phận phù hợp như bánh xới, tạo luống, bánh lồng, bánh hơi,...)” phân loại nhóm thuộc 87.01, mã số 8701.10.11.

- “Hai bánh xới của máy xới đất từ dưới lên, có lắp các lưỡi xới hoạt động theo cơ chế quay tròn xới đất từ dưới lên, được làm bằng thép, đường kính bánh xới 243mm; thanh trượt của máy xới đất từ dưới lên, dùng để điều chỉnh độ dầy lớp đất xới, được làm bằng thép, dạng thanh, chiều dài 473mm, dày 11,8 mm, bề mặt đã được sơn phủ” được phân loại thuộc nhóm 84.32, mã số 8432.29.00;

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương