Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM và DV Hoàng Hải.
(Đ/c: 81A, Giếng đồn, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 18/CV-HH ngày 07/04/2021 của Công ty TNHH TM và DV Hoàng Hải. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. H sơ, mu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã s theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khu (nếu có)”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty chưa đáp ứng được quy định; Cụ thể:

Nội dung các điểm mục của Đơn chưa điền đầy đủ thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Ví dụ: điểm 6 (Tên thương mại), 7 (Tên gọi theo cấu tạo, công dụng), 8 (Ký, mã hiệu, chủng loại), 11 (Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học), điểm 13 (Thông số kỹ thuật), 14 (Quy trình sản xuất), 16.b (Thời gian dự kiến nhập khẩu).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM và DV Hoàng Hải biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương