Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1571/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Beauty Holic.
(Số 8, Ngõ 266/11/6 Đường Thụy Phương, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 0303/BH2021 ngày 23/3/2021 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Beauty Holic cho mặt hàng có tên “Máy rửa mặt Wellderma”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)".

Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do đơn đề nghị xác định trước mã số tại điểm 19 Mục D đánh dấu không có tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra mô tả về hàng hóa tại Mục C của đơn chưa cụ thể, chi tiết để đảm bảo cơ sở xác định mã số cho hàng hóa như chưa có thông tin để xác định mặt hàng có động cơ gắn liền hay không, cơ chế hoạt động của mặt hàng ngoài cơ chế tạo rung động để mát xa, vệ sinh da mặt còn có chức năng hay cơ chế nào khác hay không.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số nêu trên. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên, trong đó đơn đề nghị phải được điền đầy đủ, chi tiết tại tất cả các mục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Beauty Holic biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hoàng) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương