Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16750/BTC-THTK
V/v Cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản, chế độ, hướng dẫn thi hành, trong đó: Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA đáp ứng kịp thời với những văn bản, chế độ nêu trên.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường, thị trấn tiếp tục sử dụng phần mềm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ, dễ dàng tổng hợp số liệu thu chi ngân sách vào kho thu chi ngân sách, phục vụ công tác điều hành và quyết toán ngân sách của các cơ quan tài chính các cấp; Bộ Tài chính thông báo tới các đơn vị nội dung như sau:

- Bộ Tài chính giới thiệu và cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Kế toán ngân sách xã KTXA tại địa chỉ trang web: tinhocbotaichinh.vn (không thu phí bản quyền phần mềm).

- Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng phần mềm đề nghị liên hệ với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, điện thoại: 024.22202888, email: hotrokythuat@mof.gov.vn để tổ chức triển khai.

Bộ Tài chính thông báo tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (Để báo cáo);
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;
- Cục Chế độ Kế toán và Kiểm toán;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, THTK ( …….b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 16750/BTC-THTK năm 2017 về cung cấp phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 16750/BTC-THTK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/12/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Thị Mai
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/12/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản