Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4696/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Ngày 28/07/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Thông tư quy định các nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc, ít có sự biến động về Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình thực hiện, Thông tư quy định Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các nội dung cụ thể, có tính nghiệp vụ về hạch toán kế toán phù hợp với quy trình nghiệp vụ.

Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quản lý Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước hướng dẫn thực hiện nội dung cụ thể về kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, như sau:

1. Danh mục, mẫu biểu chứng từ và phương pháp ghi chép chứng từ thanh toán (Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục, mẫu biểu bảng kê, báo cáo dùng trong thanh toán (Phụ lục II kèm theo).

3. Báo cáo số liệu tài khoản chi hoàn thuế giá trị gia tăng (Phụ lục III kèm theo).

4. Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh kiểm tra chữ ký số trên danh sách các quyết định hoàn thuế do Tổng cục Thuế gửi qua thư điện tử (Phụ lục IV kèm theo).

5. Nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán (Phụ lục V kèm theo).

6. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán (Phụ lục VI kèm theo).

7. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán (Phụ lục VII kèm theo).

8. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu (Phụ lục VIII kèm theo).

Các nội dung liên quan đến quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện Thông tư số 77/2017/TT-BTC và hướng dẫn cụ thể tại Công văn này theo các phần nghiệp vụ liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Kho bạc Nhà nước (Cục Kế toán nhà nước) để được hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ Đầu tư,Vụ HCSN, Cục QLN&TCĐN, Vụ CĐKT&KT;
- Văn phòng KBNN, Vụ THPC, Vụ KSC,
Vụ KQ, Vụ TTKT, Vụ TVQT,Cục QLNQ,
Cục CNTT, Trường NVKB,Tạp chí QLNQ;
- Lưu: VT, KTNN (130 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Hà

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4696/KBNN-KTNN năm 2017 hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

  • Số hiệu: 4696/KBNN-KTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/09/2017
  • Nơi ban hành: kho bạc nhà nước
  • Người ký: Nguyễn Hồng Hà
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/09/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản