Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13010/BTC-QLKT
V/v đánh giá Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Điều 29, Luật kế toán 2015 quy định các đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính bao gồm: (1) Báo cáo tình hình tài chính; (2) Báo cáo kết quả hoạt động; (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Theo quy định này, xã là một đơn vị kế toán và có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính nêu trên

Chế độ kế toán áp dụng cho các xã, phường, thị trấn được ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC (Quyết định số 94) ngày 12/12/2005 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 94 cho đến nay đã thực hiện được hơn 10 năm. Do các yêu cầu mới về lập BCTC, Bộ Tài chính triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94 nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế.

Để nội dung quy định của Thông tư phù hợp với tình hình thực tế, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại xã, phường, thị trấn, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phản ánh những khó khăn, vưng mắc và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Quyết định 94 để Bộ Tài chính có căn cứ xây dựng Thông tư phù hợp và hiệu quả theo các nội dung sau:

(1) Các vấn đề chung trong công tác tổ chức thực hiện

(2) Hệ thống chứng từ kế toán;

(3) Hệ thống tài khoản kế toán;

(4) Hệ thống sổ kế toán;

(5) Hệ thống báo cáo tài chính (bao gồm báo cáo cấp ngân sách và báo cáo đơn vị dự toán).

Ý kiến xin gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán) trưc ngày 9/11/2018.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý đơn vị ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục QLKT (70 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Vũ Đức Chính

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 13010/BTC-QLKT năm 2018 về đánh giá Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 13010/BTC-QLKT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/10/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Đức Chính
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/10/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản