Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Technologies
Địa chỉ: Phòng 801, Lầu 8, Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0314730399

Trả lời văn bản số 00060/DMM-VN ngày 15/01/2018 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“…

2. Các khoản chi không được trừ:

2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng Giám đốc của Công ty là người nước ngoài có quốc tịch Nhật Bản, là cá nhân cư trú tại Việt Nam, vừa nhận lương từ Công ty vừa nhận lương từ Công ty mẹ tại Nhật Bản, tại thư bổ nhiệm có quy định số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh của Tổng Giám đốc trên toàn bộ thu nhập từ Việt Nam và Nhật Bản sẽ do Công ty chi trả thì khoản thuế TNCN này Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT;TTHT.
163

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình