Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/BYT-AIDS
V/v Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2020.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV (ARV) được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là quỹ BHYT) và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/4/2018 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017, công văn số 5103/BHXH-DVT ngày 05/12/2018 và công văn số 3436/BHXH-GDB ngày 20/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT;

Sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV được mua sắm tập trung cấp quốc gia bằng nguồn quỹ BHYT năm 2020 như sau:

I. Tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn cơ sở điều trị HIV/AIDS và người bệnh sử dụng thuốc kháng HIV (ARV) từ nguồn quỹ BHYT

1. Cơ sđiều tr HIV/AIDS

Các cơ sở điều trị HIV/AIDS (sau đây viết tắt là cơ sở y tế) cung cấp thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT năm 2020 khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị HIV/AIDS với cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đã lập nhu cầu sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT để điều trị cho người nhiễm HIV năm 2020 và được phân bổ trong kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Phụ lục chi tiết kèm theo);

- Trường hợp trong năm phát sinh cơ sở y tế chưa được lập nhu cầu sử dụng thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT và chưa được phân bổ trong kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, cơ sở y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp bổ sung hoặc điều chuyển thuốc về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) xem xét quyết định.

2. Tiêu chuẩn người bệnh điều trị thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT

Người bệnh nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT năm 2020 quy định như sau: Người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn điều trị thuốc ARV trong danh mục thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT năm 2020, có thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và được điều trị tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT năm 2020 quy định tại điểm 1 nêu trên.

3. Phác đồ điều trị thuốc ARV nguồn BHYT năm 2020

Căn cứ hướng dẫn chăm sóc điều trị HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, người bệnh có thẻ BHYT điều trị thuốc ARV theo các phác đồ sau:

+ Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/600mg hoặc Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/400mg;

+ Zidovudine/Lamivudine/Nevirapine 300/150/200mg;

+ Zidovudine/Lamivudine/Efavirenz 300/150/600mg;

+ Tenofovir/Lamivudine/Lopinavir/ritonavir 300/150/200/50mg;

+ Zidovudine/Lamivudine/Lopinavir/ritonavir 300/150/200/50mg.

Trường hợp chưa có đủ thuốc BHYT đế kết hợp theo từng phác đồ trên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ có phương án điều phối và hướng dẫn các cơ sở y tế sử dụng kết hợp thuốc từ các chương trình dự án.

II. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2020

1. Tiếp nhận thuốc ARV

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu, bản sao hợp đồng cung ứng thuốc giữa Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa luyến khu vực phía Bắc và nhà trúng thầu cung cấp thuốc ARV (sau đây viết tắt là nhà cung cấp), các cơ sở y tế chịu trách nhiệm:

- Dự trù thuốc ARV theo quy định và biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-AIDS ngày 25/8/2014 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về Hướng dẫn quản lý, cung ứng thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

- Lập kế hoạch tiếp nhận thuốc trong quý theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28//2017 của Bộ Y tế:

+ Cơ sở y tế lập kế hoạch tiếp nhận thuốc hàng quý gửi nhà cung cấp, đồng thời gửi cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để tổng hợp, và gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 20 tháng cuối của quý trước.

+ Nhà cung cấp cấp thuốc ARV hàng quý đến các cơ sở y tế theo tiến độ trong kế hoạch tiếp nhận thuốc của các cơ sở y tế.

+ Cơ sở y tế chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhập - xuất thuốc theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

2. Quản lý, điều phối và sử dụng thuốc ARV

a) Kê đơn và cấp phát thuốc ARV cho người bệnh

- Thực hiện kê đơn thuốc ARV theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc, hóa dược và sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, cụ thể:

+ Chỉ định thuốc ARV vào Sổ khám bệnh của người bệnh và bệnh án điều trị ngoại trú hoặc phần mềm quản lý người bệnh của cơ sở y tế.

+ Cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sỹ.

+ Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng và hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì đựng thuốc nếu không phát nguyên lọ/hộp.

- Số lượng thuốc trong mỗi lần kê đơn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế về Quản lý điều trị cho người nhiễm và người phơi nhiễm với HIV.

b) Bảo qun, quản lý sử dụng thuốc ARV

- Thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

- ĐỊnh kỳ hằng tháng, cơ sở y tế thống kê số lượng thuốc đã sử dụng tại cơ sở trong tháng đó; số lượng thuốc hiện đang tồn kho và hạn sử dụng của thuốc tồn kho để làm căn cứ điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Định kỳ hằng quý, cơ sở y tế chốt số liệu sử dụng, tồn kho, tiếp nhận và báo cáo về cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

- Trường hợp thuốc bị mất, hỏng, hết hạn do cơ sở y tế hoặc nhà cung cấp gây ra thì cơ sở y tế và nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm và không được thanh toán vào nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế).

c) Cp bsung, điều chuyn thuốc ARV

- Các trường hợp cần đề nghị cấp bổ sung, điều chuyển thuốc bao gồm:

+ Số lượng người bệnh tăng đột biến dẫn đến lượng thuốc tồn kho không đủ để cung ứng cho đến lúc tiếp nhận thuốc phân phối định kỳ;

+ Cơ sở y tế không dùng hết lượng thuốc tồn kho dẫn đến nguy cơ hết thuốc hết hạn.

- Quy trình thực hiện tại các cơ sở y tế theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 28/2017/TT-BYT, cụ thể:

+ Trường hợp số lượng thuốc tồn kho thừa so với nhu cầu hoặc không đủ so với nhu cầu điều trị hoặc thuốc chỉ còn hạn sử dụng dưới 6 tháng: Cơ sở y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thuốc về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS).

+ Trường hợp cấp đột xuất, bổ sung điều chuyển do thiên tai, thảm họa, thay đổi phác đồ điều trị hoặc các tình huống bất khả kháng: Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện đột xuất, cơ sở y tế điều trị có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh.

3. Thanh toán, quyết toán sử dụng thuốc và thanh toán phần cùng chi trả thuốc ARV

a) Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các nội dung sau:

- Giám sát việc sử dụng thuốc ARV nguồn quỹ BHYT, đề nghị các cơ sở y tế đề xuất mua thuốc phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dẫn điều trị.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp để đảm bảo kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV cho người bệnh có thẻ BHYT.

- Giao đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố là đơn vị đầu mối quản lý và thanh quyết toán chi phí phần cùng chi trả thuốc ARV cho cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trong trường hợp không có Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại địa phương (sau đây viết tắt là các Quỹ) hoặc các Quỹ này không hoạt động.

b) Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố căn cứ thông báo của cơ quan BHXH đối với kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV phát sinh đến hết 31/12/2019, thực hiện thanh toán cho cơ quan BHXH để thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước và các chương trình dự án theo quy định về quyết toán ngân sách hiện hành, cụ thể:

- Đối với tỉnh, thành phố sử dụng nguồn ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV:

+ Lập dự toán kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV gửi Sở Y tế để trình cấp có thẩm quyền tại địa phương để được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế hàng năm.

+ Quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí phần cùng chi trả thuốc ARV phát sinh trong năm với cơ quan BHXH tỉnh, thành phố theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Đối với tỉnh, thành phố được các chương trình, dự án quốc tế hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV:

+ Hằng quý, cùng với thời gian tổng hợp báo cáo quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH lập báo cáo tổng hợp quyết toán chi phí thuốc ARV (Mẫu số 03/ARV ban hành kèm theo 3436/BHXH-GDB ngày 20/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT, sau đây viết tắt là mẫu số 03/ARV) gửi Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, đồng thời thông báo cho đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố.

+ Ngay sau khi nhận được mẫu số 03/ARV, Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí cùng chi trả thuốc ARV do cơ quan BHXH thông báo gửi các dự án để được thanh toán, đồng thời gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS để theo dõi.

+ Ngay sau khi nhận được thông báo của Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố, các dự án có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán chi phí cùng chi trả thuốc ARV về BHXH Việt Nam.

c) Đối với các cơ sở y tế:

- Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Định kỳ hàng tháng, cơ sở y tế cập nhật trên phần mềm in các báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội. Bộ phận công nghệ thông tin đối chiếu với phòng Tài chính kế toán và gửi biểu mẫu quy định lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đồng thời phòng Tài chính kế toán gửi báo cáo bằng văn bản về cơ quan Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế.

- Định kỳ cùng với thời gian gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở y tế lập Báo cáo thống kê chi phí thuốc kháng HIV cấp cho người bệnh và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trong đó phải nêu cụ thể chi phí thuốc ARV do quỹ bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh tham gia điều trị có thẻ BHYT theo biểu mẫu quy định hiện hành.

4. Việc sử dụng và thanh toán thuốc ARV được các cơ sở y tế tiếp nhận trước 31/12/2019

- Các cơ sở y tế báo cáo số lượng thuốc tồn kho tại thời điểm 31/12/2019 và thời gian (dự kiến) sử dụng hết số lượng thuốc tồn kho về Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp, báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia để điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận thuốc ARV của năm 2020.

- Các cơ sở y tế tiếp tục kê đơn cho người bệnh có thẻ BHYT sử dụng và thực hiện thanh toán hết đối với thuốc tồn kho còn đủ điều kiện sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Đơn vị chuyên trách PC HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH

CƠ SỞ Y TẾ NHẬN THUỐC ARV TỪ NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
(Kèm công văn số 140/BYT-AIDS ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế)

STT

Tỉnh/TP

Tên cơ sở

Địa chỉ nhận thuốc

1

An Giang

TTYT H. An Phú

Đường Bờ Bắc Kinh Mới, TT. An Phú, H. An Phú, T. An Giang

 

 

BVĐK Trung tâm An Giang

60, Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

 

 

TTYT huyện Chợ Mói

Phòng khám OPC - TTYT huyện Chợ Mới

 

 

TTYT H. Châu Phú

Quốc lộ 91, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

 

 

TTYT TP. Châu Đốc

Khu dân cư khóm 8. Phường Châu Phú A. TP Châu Đốc.

 

 

TTYT TP Long Xuyên

số 09 Hải Thượng Lãn Ông - Mỹ Xuyên - TP Long Xuyên - An Giang

 

 

TTYT H. Phú Tân

125 Hải Thượng Lãn Ông, Ấp thượng 2, thị trấn Phú Mỹ

 

 

BVĐK Khu vực Tân Châu

485 Nguyễn Tri Phương - P. Long Thạnh - TX Tân Châu - An Giang

 

 

TTYT H. Tịnh Biên

Khóm Sơn Đông,Thị trấn nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 

 

TTYT H. Thoại Sơn

Ấp Trung Bình, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

2

Bà rịa - Vũng Tàu

TTYT H. Long Điền

Ấp An Thạnh - xã An Ngãi - Huyện Long Điền

 

 

TTYT TP. Vũng Tàu

278 Lê Lợi - Phường 7 - TP. Vũng Tàu.

 

 

TTYT H. Xuyên Mộc

QL55 TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

 

 

BV Bà Rịa

686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

BV Lê Lợi

số 22 Lê Lợi phường 1 thành phố Vũng Tàu

 

 

TTYT TX. Phú Mỹ

106, đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

3

Bắc Giang

BVĐK H. Tân Yên

Thị trấn Cao Thượng- Tân Yên

 

 

BVĐK tỉnh Bắc Giang

Đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

 

 

TTKSBT tỉnh Bắc Giang CS 2

Tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang

4

Bắc Kạn

TTYT H. Chợ Đồn

Tổ 1 Thị Trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Na Rì

Thị Trấn Yến Lạc - Na Rì - Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Bạch Thông

Phố Nà Hái - Thị trấn Phú Thông - Huyện Bạch Thông - Tỉnh Bắc Kạn

 

 

BV tỉnh Bắc Kạn

Tổ 12 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Chợ Mới

Xóm Nà Mố, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Na Rì

Thị Trấn Yến Lạc - Na Rì - Bắc Kạn

 

 

TT Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn

TT Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Ngân Sơn

Bản súng - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Pác Nặm

đông lẻo- bộc bố- pác nặm- Bắc Kạn

 

 

TTYT H. Ba Bể

Tiểu khu 2 Thị trấn chợ rã Ba Bể Bắc Kạn

5

Bạc Liêu

TTYT huyện Phước Long

Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu.

 

 

TTKSBT tỉnh Bạc Liêu

01 Đồng Khởi, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu

 

 

TTYT TX Giá Rai

Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

 

 

TTYT TP Bạc Liêu

Số 9, KDC Thiên Long, P5, Tp.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

6

Bắc Ninh

BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

 

 

TTYT huyện Gia Bình

Thị Trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

 

 

TTYT H. Quế Võ

Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

7

Bến Tre

BVĐK Nguyễn Đình Chiểu

109, Đoàn Hoàng Minh, P5, TP Bến Tre, Bến Tre

8

Bình Định

BVĐK tỉnh Bình Định

106 Nguyễn Huệ - phường Trần Phú - tp Quy Nhơn - Bình Định

9

Bình Dương

TTYT Bến Cát

khu phố 5, phường mỹ phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 

 

BVĐK tỉnh Bình Dương

pknt bv bình dương, Số 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 

 

TTYT Dầu Tiếng

Khu phố 5- thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng-tỉnh Bình Dương

 

 

TTYT TX Dĩ An

TTYT TX Dĩ An: số 500, đường ĐT 743, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

 

 

TTYT Phú Giáo

Khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

 

 

TTYT Tân Uyên

THỊ XÃ TÂN UYÊN, Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

 

 

TTYT TP. Thủ Dầu Một

số 19 cmt8, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

 

TTYT TX. Thuận An

Nguyễn Văn Tiết, Kp Đông Tư, P Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

10

Bình Phước

TTYT Chơn Thành

KP Trung Lợi - TT Chơn Thành - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước (TT Hành chính huyện)

 

 

BVĐK tỉnh Bình Phước

Quốc lộ 14-P. Tiến Thành-TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

11

Bình Thuận

TTYT Tánh Linh

Đường 25 tháng 12 - Lạc Thuận - Lạc Tánh - Tánh Linh - Bình Thuận

 

 

TTYT Đức Linh

Thôn 2, Đức Chinh, Đức Linh, Bình Thuận

 

 

TTYT Hàm Tân

KP1 - Thị trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm Tân

 

 

TTKSBT tỉnh Bình Thuận

01 - Đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 

 

TTYT Phú Quý

Quý Thạnh, Ngũ Phụng, Phú Quý

12

Cà Mau

BVĐK tỉnh Cà Mau

số 16 - Hải Thượng Lãn Ông - K6 - P6 - TP Cà Mau

 

 

BVĐK Cái Nước

Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

 

 

BVĐK H. Trần Văn Thời

Bệnh Viện đa khoa huyện Trần văn Thời

 

 

BVĐK TP Cà Mau

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Cà Mau

 

 

Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Cà Mau

K6, P5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

13

Cần Thơ

BVQY 121

Số 1 đường 30/4, phường An Lạt, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

 

 

BVĐK Q. Ô Môn

Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

 

 

BVĐK Thốt Nốt

Quốc lộ 91, Khu Vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

 

 

BVĐK Thành phố

Số 4- Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

 

TTYT Q. Bình Thủy

Đường số 44 Khu Dân Cư Ngân Thuận. Phường Bình Thủy. Q Bình Thủy. TP Cần Thơ

 

 

TTYT Q Cái Răng

Đường Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

14

Cao Bằng

BVĐK tỉnh Cao Bằng

Phường Tân Giang thành phố Cao Bằng

 

 

BVĐK Tp. Cao Bằng

Tổ 4 Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng

15

Đà Nẵng

BV Da Liễu Đà Nẵng

BV Da Liễu Đà Nẵng

16

Đắk Lắk

TTPC HIV/AIDS Đắk Lắk

46 Hoàng Diệu, P Thắng Lợi, TP-BMT, Tỉnh Đắk Lắk

 

 

BVĐK vùng Tây Nguyên

BVĐK vùng Tây Nguyên 184 Trần Quý Cáp, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

 

 

BVĐK TP Buôn Ma Thuột

62 Nguyễn Đình Chiểu,Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

17

Đắk Nông

TTYT H. Cư Jút

TTYT H. Cư Jút - Tổ dân phố 2 - Thị trấn Eatling - Huyện Cư Jút

 

 

TTYT H. Đăk Mil

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

 

 

TTYT H. Đăk R' Lấp

Trung tâm y tế huyện Đắk R'lấp

 

 

TTYT H. Krông Nô

Thôn Nam Thạnh - Nam Đà - Krông Nô

 

 

TTKSBT tỉnh Đắk Nông

Cơ sở 2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Tổ 4 - P. Nghĩa Trung - TX. Gia Nghĩa - Đắk Nông

 

 

TTYT H. Tuy Đức

Thôn 2 - Đăk Buk So - Tuy Đức - Đăk Nông

18

Điện Biên

TTYT Điện Biên Đông

Tổ 2 - Thị Trấn Điện Biên Đông

 

 

BVĐK tỉnh Điện Biên

Tổ 12, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

 

 

BVĐK huyện Điện Biên

Trung tâm y tế huyện Điện Biên

 

 

TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Phòng khám đa khoa, chuyên khoa

 

 

TTYT Mường Ảng

tdp3, thị trấn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 

BVĐK Mường Nhé

Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 

 

TTYT Tủa Chùa

Đội 6 - xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa -Tỉnh Điện Biên

 

 

BVĐK huyện Tuần Giáo

Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 

 

TTYT Huyện Mường Chà

TTYT Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

 

 

BVĐK Nậm Pồ

Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ

 

 

Bệnh viện ĐKKV thị xã Mường Lay

Tổ 12, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

 

 

TTYT Thành Phố Điện Biên Phủ

Tổ 5 Phường Him Lam Thành Phố Điện Biên Phủ

19

Đồng Nai

TTYT TP. Biên Hòa

98/487 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

20

Đồng Tháp

BVĐK tỉnh Đồng Tháp

Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp: 144 Mai Văn Khải, Ấp 3, Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

 

 

BVĐK KV. Hồng Ngự

Đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

 

BVĐK Sa Đéc

153, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc

21

Gia Lai

BVĐK tỉnh Gia Lai

132 Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

22

Hà Giang

BVĐK H. Bắc Mê

BVĐK H. Bắc Mê

 

 

BVĐK KV. Bắc Quang

BVĐK KV. Bắc Quang

 

 

BVĐK tỉnh Hà Giang

Phòng khám ARV Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

 

BVĐK H. Đồng Văn

BVĐK H. Đồng Văn

 

 

BVĐK KV. Hoàng Su Phì

TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

 

 

BVĐK H. Mèo Vạc

Tổ 5 thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc - Hà Giang

 

 

BVĐK H. Quản Bạ

Tổ 4 thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ

 

 

BVĐK H. Quang Bình

TT Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

 

 

TTKSBT tỉnh Hà Giang

Phòng Khám đa khoa chuyên khoa - tổ 7 Phường Quang Trung - TP Hà Giang

 

 

BVĐK H. Vị Xuyên

Tổ 10 thị trấn Vị Xuyên

 

 

BVĐK H. Xín Mần

Tổ 4 thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang

 

 

BVĐK H. Yên Minh

Tổ 6 TT Yên Minh - H. Yên Minh - T.Hà Giang

23

Hà Nam

TTYT H. Duy Tiên

TTYT H. Duy Tiên

 

 

TTYT H. Kim Bảng

TTYT H. Kim Bảng

 

 

TTYT H. Thanh Liêm

Thôn Lãm - xã Thanh Bình - Thanh Liêm - Hà Nam

 

 

TTKSBT tỉnh Hà Nam

P.Liêm Chính - TP Phủ Lý - Hà Nam

 

 

TTYT H. Bình Lục

TTYT H. Bình Lục

 

 

TTYT H. Lý Nhân

TTYT H. Lý Nhân

24

Hà Nội

BV Hà Đông

BVĐK Hà Đông

 

 

TTYT Hai Bà Trưng

PKNT Hai Bà Trưng

 

 

TTYT Long Biên

Phòng Khám Ngoại Trú ARV Long Biên

 

 

TTYT Sóc Sơn

TYT Sóc Sơn

 

 

TTYT Gia Lâm

Phòng Khám Ngoại Trú Gia Lâm

 

 

TTYT Hoàng Mai

M4TT6 - Phòng khám đa khoa Linh Đàm tổ 12 phường Đại Kim khu đô thị Bắc Linh Đàm quận Hoàng Mai Hà Nội

 

 

TTYT Đống Đa

Số 6 Đông Tác - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

 

 

BV Đống Đa

PKNT Bệnh viện ĐK Đống Đa

 

 

TTYT Quận Nam Từ Liêm

Số 03 Liên Cơ phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 

BV Phổi Hà Nội

PKNT Bệnh viện Phổi Hà Nội.

 

 

BVĐK Sơn Tây

304A - Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội

 

 

BVĐK H. Vân Đình

Số 1 Thanh Ấm - TT Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội

 

 

TTYT Đông Anh

KM1, QL23B, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

 

 

BVQY 103

Bệnh Viện Quân Y 103

25

Hà Tĩnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh - Cơ sở 2 đường Hà Hoàng, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh

26

Hải Dương

TTYT Huyện Cẩm Giàng

Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

 

 

TTYT Huyện Kim Thành

Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương

 

 

TTYT Huyện Kinh Môn

Thị trấn Kinh Môn, Kinh Môn, Hải Dương

 

 

TTYT TP Chí Linh

164 Nguyễn Trãi 2, Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

27

Hải Phòng

Bệnh viện Kiến An

35 - Trần Tất Văn- Kiến An- Hải Phòng

 

 

BV Hữu Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà Thương, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

 

BVĐK H. An Lão

Số 99 đường Nguyễn Văn Trỗi Thị Trấn An Lão Thành Phố Hải Phòng

 

 

Bệnh viện Đa khoa Cát Bà

Số 1-2-3 Đường Hà Sen - Thị Trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - HP

 

 

BVĐK Q. Đồ Sơn

Số 229 Lý Thánh Tông-Q. Đồ Sơn- Hải Phòng

 

 

BVĐK Đôn Lương

Thị trấn Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

 

 

TTYT H. Kiến Thụy

Khu Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy

 

 

BVĐK H. Thủy Nguyên

Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

 

 

BVĐK Hải An

Lô K2 - đường Trần Hoàn - tổ dân phố số 7 - phường Đằng Hải - quận Hải An -TP Hải Phòng

28

Hậu Giang

TTPC HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang

TTPC HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang

 

 

TTYT TX. Ngã Bảy

Số 228, đường 30/4, khu vực V, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

29

TP. Hồ Chí Minh

TTYT Huyện. Bình Chánh

350 Đường Tân Túc, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

 

 

TTYT Quận Bình Tân

635 Tỉnh Lộ 10 phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

 

 

TTYT Quận Bình Thạnh

8/104 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh

 

 

BV Bệnh nhiệt đới

764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. HCM

 

 

Bệnh viện Huyện Nhà Bè

281A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

 

 

Phòng khám tư nhân Galant

119 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, TP.HCM

 

 

TTYT Quận Gò Vấp

131 Nguyễn Thái Sơn, phường 7, Quận Gò Vấp TP. HCM

 

 

BV Phạm Ngọc Thạch

120 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5, TP. HCM

 

 

TTYT Quận 1

48-52 Mã Lộ, P. Tân Định, Q1, TP.HCM

 

 

TTYT Quận 2

Số 6 Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ lợi, Quận 2

 

 

TTYT Quận 3

Khoa TVHTCĐ, 311 Nguyễn Thượng Hiền, P4, Q3, Tp. HCM

 

 

TTYT Quận 4

396/27 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4

 

 

TTYT Quận 6

1039A Hồng Bàng phường 12 quận 6

 

 

TTYT Quận 7

101 Nguyễn Thị Thập - P. Tân Phú - Q.7

 

 

TTYT Quận 8

1724 Phạm Thế Hiển Phường 6, Quận 8

 

 

TTYT Quận 10

475A CMT8 Phường 13, Quận 10 TP.HCM

 

 

TTYT Quận 11

72 A, đường số 5, CX Bình thới, P8, Q11, Tp. HCM

 

 

TTYT Quận Tân Bình

254/86 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình

 

 

TTYT Tân Phú

265 Tân Quý, phường Tân Quý, Quận Tân Phú

 

 

TTYT Quận Thủ Đức

Số 2 Nguyễn Văn Lịch, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức

 

 

BV Thủ Đức

Số 29 đường Phú Châu Phường Tam Phú Quận Thủ Đức Tp. HCM

 

 

TTYT Huyện Hóc Môn

324 Quốc lộ 22, ấp Chánh 2, xã Tấn Xuân Hóc Môn, (PKNT Hóc Môn)

 

 

TTYT Quận 12

79 Tô Ngọc Vân, KP 5, P. Thạnh Xuân, Q12

 

 

TTYT Quận 9

107 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

 

 

TTYT Huyện Củ Chi

Tỉnh lộ 8, Ấp 2. Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM

 

 

TTYT Huyện Cần Giờ

Khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

 

 

TTYT Quận 5

225 B Trần Hưng Đạo Phường 10 Quận 5

 

 

TTYT Quận Phú Nhuận

23 Nguyễn Văn Đậu Phường 5

30

Hòa Bình

BVĐK tỉnh Hòa Bình

BVĐK tỉnh Hòa Bình

 

 

TTYT H. Kim Bôi

Xóm Sào - Xã Hạ Bì - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình

 

 

TTYT H. Lạc Sơn

phố lốc xã liên vũ huyện lạc sơn tỉnh Hòa Bình

 

 

TTYT H. Lương Sơn

tiểu khu 12 thị trấn Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình

 

 

TTYT H. Mai Châu

tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

31

Huế

BV Trung ương Huế

16 Lê Lợi, TP Huế

 

 

Phòng khám Chuyên khoa và Điều trị nghiện chất - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế

21 Nguyễn Văn Linh, An Hòa, Thành phố Huế

32

Hưng Yên

BV Bệnh nhiệt đới tỉnh

Đường Phạm Bạch Hổ- Phường Lam Sơn- TP Hưng Yên

33

Khánh Hòa

TTYT TP Cam Ranh

Phòng khám đa khoa ngoại trú

34

Kiên Giang

BVĐK tỉnh

Phòng khám ngoại trú - BVĐK tỉnh Kiên Giang

 

 

TTYT H. Phú Quốc

PKNT - Trung Tâm Y Tế Phú Quốc

35

Kon Tum

TTKSBT tỉnh Kon Tum

55 Phan Kế Bính - P. Ngô Mây- TP. Kon Tum

 

 

BVĐK tỉnh Kon Tum

224 Bà triệu, phường Quang Trung, BVĐK tỉnh Kon Tum

36

Lai Châu

TTYT Tam Đường

Bản cò lá - Thị trấn Tam Đường- Tỉnh Lai Châu

37

Lâm Đồng

BV II Lâm Đồng

Số 263 Trần Quốc Toản, Phường B'Lao - Thành Phố Bảo Lộc

 

 

BVĐK tỉnh Lâm Đồng

Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt Lâm Đồng

 

 

TTYT Đức Trọng

44 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

38

Lạng Sơn

TTYT Hữu Lũng

TTYT Hữu Lũng

 

 

TTYT Cao Lộc

Tổ 3, Khối 6, Thi trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 

 

TTYT Lộc Bình

Đường Vi Đức Thắng, Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

 

 

BVĐK tỉnh Lạng Sơn

Phòng khám B20- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

 

 

TTYT Tràng Định

Khu II Thị Trấn Thất Khê - huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

 

TTYT Văn Lãng

khu 5, TTYT Văn Lãng, Thị Trấn Na Sầm

39

Lào Cai

BVĐK Bát Xát

Tổ 2 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

 

 

BVĐK Văn Bàn

BVĐK Văn Bàn, tổ 5 TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai

 

 

BVĐK tỉnh Lào Cai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai

40

Long An

TTYT H. Cần Đước

Khu 1B Thị Trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

 

BVĐK KV Hậu Nghĩa

Ấp Tân Bình - Hòa Khánh Tây - Đức Hòa - Long An

 

 

TTYT H. Bến Lức

126, Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3. TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An

 

 

BVĐK tỉnh Long An

211 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

 

 

BVĐK KV Đồng Tháp Mười

số 29, Đường 30/04, Phường 1, TX Kiến Tường, Long An

41

Nam Định

BVBK tỉnh Nam Định

BVĐK tỉnh Nam Định

 

 

TTYT H. Giao Thủy

TTYT H. Giao Thủy

 

 

BVĐK Hải Hậu

BVĐK Hải Hậu

 

 

TTYT Nam Trực

TTYT Nam Trực

 

 

TTYT H. Nghĩa Hưng

TTYT H. Nghĩa Hưng

 

 

TTYT H. Trực Ninh

TTYT H. Trực Ninh

 

 

TTPC HIV/AIDS tỉnh Nam Định

Phòng khám chuyên khoa HIV/AlDS & ĐTNC

 

 

TTYT H. Xuân Trường

TTYT H. Xuân Trường

 

 

TTYT H. Ý Yên

TTYT H. Ý Yên

42

Nghệ An

BVĐK tỉnh Nghệ An

Số 5 Đại lộ Lê Nin p Nghi Phú Vinh Nghệ An

 

 

BVĐK Diễn Châu

XÓM 7 - DIỄN PHÚC - DIỄN CHÂU - NGHỆ AN

 

 

TTYT H. Tương Dương

Xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

 

 

TTYT Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 

 

BVĐK Thanh Chương

Khối 5, Thị Trấn Thanh Chương Nghệ An

 

 

TTYT Thị xã Cửa Lò

Khối 3, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

 

 

BVĐK Yên Thành

Xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 

 

TTYT Anh Sơn

Khối 6a - TT Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An

 

 

BVĐKKV Tây Nam Nghệ An

Thôn Lam Trà; xã Bồng Khê, huyện Con Cuông

 

 

TTYT H. Tân Kỳ

Khối 10 - Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An

 

 

TTYT TX Hoàng Mai

Tt yt TX Hoàng Mai, khối 1, phường Quỳnh Thiện, tx Hoàng Mai, Nghệ An

 

 

BVĐK Quỳnh Lưu

BVĐK Quỳnh Lưu, Xóm 13, xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

 

 

BVĐK Nghi Lộc

Xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

 

 

TTYT Kỳ Sơn

Phòng Khám Ngoại Trú - TTYT huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An

 

 

TTYT H. Quỳ Hợp

Khối Hợp Tâm Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

 

 

TTYT Nghĩa Đàn

Khối Tân Đức - Thị trấn Nghĩa Đàn - Huyện nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An

43

Ninh Bình

TTYT TP. Ninh Bình

Đường 30 tháng 6 - Phường Phúc Thành - TPNB

44

Ninh Thuận

TTYT H. Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

 

 

TTYT H. Ninh Phước

Khu phố 6, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

 

 

TTYT H. Ninh Sơn

QL27, Triệu Phong, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

 

 

TTYT H. Ninh Hải

93 Phạm Ngọc Thạch, Khánh Sơn 1, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh thuận

 

 

TTYT Tp. Phan Rang

364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

45

Phú Thọ

BVĐK TX Phú Thọ

Số 71 Đường Cao Bang, Phố Hòa Bình, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

 

 

BVĐK tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

46

Phú Yên

TTPC HIV/AIDS tỉnh Phú Yên

Lý Thái Tổ, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên

47

Quảng Bình

TTPC HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình

Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình

48

Quảng Nam

BVĐK tỉnh Quảng Nam

01 Nguyễn Du - TP Tam Kỳ - Quảng Nam

49

Quảng Ngãi

TTKSBT tỉnh Quảng Ngãi

64 Bùi Thị Xuân - TP Quảng Ngãi

50

Quảng Ninh

BVĐK tỉnh Quảng Ninh

Tuệ Tĩnh - Bạch Đằng - Hạ Long - QN

 

 

BVĐK TP. Cẩm Phả

371 đường Trần Phú Cẩm Phả Quảng Ninh

 

 

TTYT H. Hoành Bồ

TTYT H. Hoành Bồ

 

 

TTYT TP. Móng Cái

Đường Tuệ Tĩnh - Ninh Dương - Mòng Cái - Quảng Ninh

 

 

TTYT H. Tiên Yên

Lý Thường Kiệt - Tiên Yên - Quảng Ninh

 

 

TTYT H. Vân Đồn

thôn 12, xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh

51

Quảng Trị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Trị

52

Sóc Trăng

BVĐK tỉnh Sóc Trăng

378 Lê Duẩn, P9, TP Sóc Trăng

 

 

TTYT Mỹ Xuyên

51 Triệu Nương, ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

 

 

TTYT TP Sóc Trăng

182 Mạc Đỉnh Chi, phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

53

Sơn La

BVĐK tỉnh Sơn La

PKNT BVĐK tỉnh Sơn La

 

 

BVĐK Bắc Yên

Phiêng Ban III- TT Bắc Yên- huyện Bắc Yên- tỉnh Sơn La

 

 

BVĐK Mai Sơn

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

 

BVĐK Sốp Cộp

PKNT BVĐK huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

 

 

BVĐK Thảo nguyên Mộc Châu

Tiểu khu bệnh viện 2 - thị trấn nông trường Mộc Châu - Sơn La

54

Tây Ninh

TTYT Trảng Bàng

TTYT Trảng Bảng, Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An.

 

 

TTYT H. Bến Cầu

Trung tâm Y tế Huyện Bến Cầu, Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh

 

 

BVĐK Tây Ninh

Bệnh Viện Đa khoa Tây Ninh
626 Đường 30/4 Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 

 

TTYT Hòa Thành

Số 256 Đường Phạm Hùng, ấp long thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 

 

TTYT H. Gò Dầu

Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

55

Thái Bình

BVĐK tỉnh Thái Bình

530 Lý Bôn,TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

 

 

BVĐK Hưng Hà

Minh Khai - Hưng Hà - Thái Bình

 

 

BVĐK Kiến Xương

Khu Quang Trung Thị Trấn Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình

 

 

BVĐK Đông Hưng

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 

 

BVĐK Tiền Hải

Thôn Đông xã Tây Giang huyện Tiền Hải

 

 

BVĐK Thành Phố Thái Bình

Đường Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

 

BVĐK Thái Thụy

BVĐK Thái Thụy Khu 7 TT Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

 

 

BVĐK Vũ Thư

Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

 

 

BVĐK Quỳnh Phụ

252 Đường Nguyễn Du, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

56

Thái Nguyên

TTYT TP Thái Nguyên

Tổ 34 phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

 

 

BV A

BV A. Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

57

Thanh Hóa

BVĐK KV. Ngọc Lặc

BVĐK KV. Ngọc Lặc

 

 

BVĐK TP Thanh Hóa

140 Trường Thi - Phường Trường Thi - TP Thanh Hóa

 

 

BVĐK Thọ Xuân

Khu 9 Thị trấn Thọ Xuân Thanh Hóa

58

Tiền Giang

TTKSBT tỉnh Tiền Giang

158/3 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang

59

Trà Vinh

TTYT H. Càng Long

Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 

 

BVĐK H. Cầu Kè

khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

 

 

BVĐK KV Cầu Ngang

Số 34 Nguyễn Trí Tài, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

 

 

TTYT H. Châu Thành

Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh.

 

 

TTYT TX. Duyên Hải

Khóm 3, Phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

 

 

TTYT H. Trà Cú

Khóm 1 Thị Trấn Trà Cú Huyện Trà Cú

 

 

BVĐK tỉnh Trà Vinh

Số 27 - Điện Biện Phủ - Phường 6 - TP Trà Vinh - Trà Vinh

 

 

BVĐK KV Tiểu Cần

Ấp Đại Mong - xã Phú Cần - huyện Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh

60

Tuyên Quang

BVĐK tỉnh Tuyên Quang

44 đường Lê Duẩn - phường Tân Hà - TP Tuyên Quang

 

 

BV Phổi Tuyên Quang

Thôn sông lô 8 xã an tường tp Tuyên Quang

 

 

TTYT H. Lâm Bình

Thôn Bản Kè A, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

 

 

ĐVĐK Chiêm Hóa

tổ Vĩnh Lim - thị trấn Vĩnh Lộc - huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang

 

 

TTYT H. Hàm Yên

Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên; Tổ dân phố Tân Bình - TT Tân Yên - Hàm Yên-Tuyên Quang

 

 

TTYT Huyện Na Hang

Tổ 7 TT Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

 

 

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương

Tổ Dân Phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 

 

BVĐK Yên Sơn

BV ĐK Yên Sơn

61

Vĩnh Long

TTYT TX. Bình Minh

Số 36, đường Nguyễn Văn Thành, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

 

 

TTYT H. Tam Bình

366 Trần Văn Bảy Khóm 4 Thị Trấn Tam Bình huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

 

 

BVĐK tỉnh Vĩnh Long

301 Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

 

TTYT H. Trà Ôn

32/7a đường Võ Tánh khu 7 thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

62

Vĩnh Phúc

TTYT Sông Lô

Lũng Gì - Nhạo Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc

63

Yên Bái

BVĐK tỉnh Yên Bái

Thôn 1, xã Phúc Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

 

TTYT Lục Yên

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

 

 

TTYT Mù Cang Chải

Tổ 5 thị trấn Huyện Mù Cang Chải

 

 

BVĐK KV Nghĩa Lộ

Tổ 1 phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

 

 

TTYT TP Yên Bái

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái - Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

 

 

TTYT Trạm Tấu

Thị Trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

 

 

TTYT Trấn Yên

TTYT Trấn Yên

 

 

TTYT H. Văn Chấn

TTYT Huyện Văn Chấn TDP 9 TTNT Trần Phú Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái

 

 

TTYT Văn Yên

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

 

 

TTYT Yên Bình

Thôn Thanh Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái