Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/AIDS-ĐT
V/v thu thập thông tin cơ sở dữ liệu của bệnh nhân điều trị thuốc ARV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm quản lý người bệnh sử dụng thuốc ARV trên toàn quốc, tránh trùng lặp giữa các nguồn thuốc trong năm 2019, sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thực hiện các việc sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn cung cấp thuốc ARV từ nguồn Bảo hiểm Y tế năm 2019 thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019 cho người bệnh theo đúng tiêu chí quy định tại công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế năm 2019;

- Quản lý việc nhận thuốc của bệnh nhân tại cơ sở điều trị, tránh tình trạng các cơ sở điều trị trên cung cấp hai nguồn thuốc cho cùng một bệnh nhân tại cùng thời điểm liệu trình điều trị thuốc ARV;

- Gửi tên, địa chỉ email và điện thoại liên hệ của cán bộ chịu trách nhiệm nhập số liệu thông tin người bệnh HIV điều trị thuốc ARV gửi về đơn vị đầu mối phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh/thành phố trước ngày 06/12/2018.

2. Chỉ đạo cơ quan đầu mối về phòng chống HIV của tỉnh/thành phố tổng hợp danh sách các cán bộ nhập dữ liệu thông tin điều trị bệnh nhân nhiễm HIV của từng cơ sở điều trị theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm và gửi về Cục Phòng chống HIV/AIDS trước ngày 12/12/2018 (Danh sách đề nghị gửi bằng đường công văn và thư điện tử về hòm thư điện tử của cán bộ liên hệ);

Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ phối hợp với Trung tâm thanh toán đa tuyến thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành cấp tài khoản đăng nhập cho các cán bộ quản lý số liệu tại các cơ sở điều trị ngay khi nhận được thông tin về cán bộ nhập liệu.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị thông báo cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết. Cán bộ liên hệ: BS. Trần Anh Dũng, điện thoại: 024.3736.7144, email: dungvaac88@gmail.com.

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như bên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan đầu mối về phòng chống HIV/AIDS 63 tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, ĐT (02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hương

 

Phụ lục 1

(Đính kèm theo công văn 1013/AIDS-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018)

SỞ Y TẾ
ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ngày   tháng   năm 2018

 

Danh sách tổng hợp cán bộ liên hệ tại các cơ sở nhận thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019

STT

Tên cơ sở điều trị

Tên cán bộ quản lý số liệu BN

Email

Số điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Người lập bảng

Lãnh đạo đơn vị