Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Qua tra cứu về số liệu nợ trên hệ thống Kế toán thuế tập trung ngày 27/02/2020 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam, mã số thuế: 2300324721 chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với các khoản nợ quá hạn và quá hạn quá 90 ngày tại CHQ tỉnh Bắc Ninh theo các Quyết định ấn định thuế trong năm 2019, số tiền thuế là: 40.011.133.500 đồng (nợ cưỡng chế) và tiền chậm nộp: 536.261.381 đồng (nợ quá hạn). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”

2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước”.

Theo các quy định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ các quy định hướng dẫn thực hiện các biện pháp cưỡng chế nêu trên, rà soát lại quá trình áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế đối với Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam để áp dụng đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng