Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 2148/HQTH-NV ngày 03/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc liên quan đến công tác thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về cách tính ngày chậm nộp thuế:

Hệ thống Kế toán thuế tập trung xây dựng cách tính ngày chậm nộp theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại điểm 4 Khoản 66 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Theo đó Hệ thống Kế toán thuế tập trung (KTTTT) đã tính đúng số ngày tính tiền chậm nộp. Cụ thể cách tính như sau:

Số ngày tính tiền chậm nộp = Tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày doanh nghiệp nộp tiền - 2 ngày (Ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế và ngày liền kề trước ngày doanh nghiệp nộp tiền)

Ví dụ 1: Ngày 01/3 là ngày hết hạn nộp thuế.

Ngày 03/3 là ngày Doanh nghiệp nộp tiền thuế.

Vậy: Tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày doanh nghiệp nộp tiền = 3 ngày (gồm các ngày 01, 02 và 03)

--> Số ngày tính tiền chậm nộp = 3 – 2 = 1 ngày.

Ví dụ 2: Ngày 30/4 là ngày hết hạn nộp thuế.

Ngày 31/5 là ngày Doanh nghiệp nộp tiền thuế.

Vậy: Tổng số ngày được tính từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày doanh nghiệp nộp tiền = 32 ngày (gồm các ngày 30/4, 01/5-31/5)

---> Số ngày tính tiền chậm nộp = 32 – 2 = 30 ngày.

Hệ thống KTTTT đã tính tiền chậm nộp theo quy định. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, rà soát các khoản tiền chậm nộp thuế theo quy định.

2. Về thông quan hàng hóa xuất khẩu nhưng không có thuế xuất khẩu (thuế xuất khẩu phải nộp bằng 0) nhưng đang có nợ quá hạn tiền thuế:

Điều 101 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định:

“3. Không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp sau đây:

a) Hàng hóa xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng