Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam;
(Khu J3 & J4, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 003/2020/HOGV/CV ngày 06/01/2020 của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (là DNCX) về việc thuê kho ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất ra tại địa chỉ Lô đất TT, KCN dệt may Phố Nối, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và trên cơ sở kết quả kiểm tra điều kiện kho thuê, đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại các công văn số 468/HQHN-GSQL ngày 24/02/2020, số 512/HQHN-GSQL ngày 27/02/2020, Biên bản kiểm tra kho ngày 21/02/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Hoya Glass disk Việt Nam (DNCX) được thuê kho của Công ty TNHH dịch vụ phân phối Senko (Việt Nam), địa chỉ Lô đất TT, KCN dệt may Phố Nối, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để lưu nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho đến ngày 25/02/2023. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 05/9/2023.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Hoya Glass disk Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Hoya Glass disk Việt Nam tại kho thuê theo quy định.

Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành