Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 022319/CV-CD ngày 23/2/2019 của Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương về vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu đăng ký tờ khai trước thời điểm văn bản số 1036/VPCP-TH được ban hành. Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01/2/2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung có liên quan như sau:

1. Trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chỉ đạo các Chi cục Hải quan căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Nội dung tại điểm 1 trên đây áp dụng cho các lô hàng phế liệu đăng ký tờ khai từ ngày 01/2/2019 và các lô hàng tại thời điểm ngày 01/2/2019 đang thực hiện thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1210/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/03/2019
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Mai Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/03/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản