Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/TCHQ-GSQL
V/v cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL.
(Đ/c: Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 306/HQĐT-NV ngày 28/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và công văn số 147/TMN-TCHC ngày 24/02/2020 của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương quy định “Việc nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.”

Liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu qua Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bộ Công Thương (cơ quan chủ trì ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019) có công văn số 0428/XNK-CN ngày 29/4/2020 gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “tại thời điểm hiện tại, cửa khẩu Dinh Bà vẫn là cửa khẩu đường bộ. Việc áp dụng quy định của pháp luật, trong đó có Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu, vẫn trên cơ sở cửa khẩu Dinh Bà là cửa khẩu đường bộ.”

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 0428/XNK-CN ngày 29/4/2020 nêu trên thì phế liệu không được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành